Algemeen & Contact

De Bomenstichting Zutphen e.o. is in 2002 opgericht door een groep mensen die zich wil inzetten voor het behoud van groen, in het bijzonder bomen in de gemeente Zutphen en omstreken. Aanleiding was onze bezorgdheid over het verdwijnen van veel bomen en ander groen in de gemeente Zutphen. We zijn inmiddels een serieuze gesprekspartner van de gemeente, hebben regelmatig overleg met hen, volgen het beleid kritisch en oefenen op deze manier een positieve invloed uit op het behoud van de bomen. Ook onderzoeken wij of kapvergunningen terecht afgegeven worden en steunen wij bewoners die het niet eens zijn met voorgenomen groenplannen van de gemeente Zutphen.

Onze doelstellingen
~ Het in stand houden en waar mogelijk verbeteren van de groene leefomgeving van de gemeente Zutphen en omstreken, met name gericht op de bomen.
~ Het behoud van bestaande bomen en het stimuleren van (heraanplant). Het betrokken worden bij gemeentelijke plant- en rooiplannen van bomen en struweel met een adviserende rol daarin.
~ Het stimuleren van een actief boombeschermingsbeleid van de gemeente. De door de gemeente opgestelde kapverordening waar nodig, doen aanpassen.
~ Het samen met de gemeente maken van een actuele lijst van monumentale bomen en het vaststellen van een specifiek beschermend beleid ten aanzien van deze bomen.
~ Steun- en informatiepunt zijn voor bewoners of (buurt-) groepen, die het niet eens zijn met plannen tot kap.
~ Het stimuleren van de aandacht en waardering voor de bomen, door voorlichting en het organiseren van activiteiten.