Bezwaarschrift
(uitprinten, invullen en opsturen)
 

Aan het College van B. & W.
Postbus 41
7200 AA Zutphen

 

Zutphen, …. febr. 2004

Betreft: bezwaarschrift tegen afgegeven kapvergunningen.

 

Geacht College,

Hierbij maak ik gebruik van de gelegenheid mijn bezwaar kenbaar te maken tegen de door u afgegeven kapvergunningen voor de monumentale paardekastanje bij de Hanzehof en de acacia op het grasveld aan het Vispoortplein, zoals vermeld in de Zutphense Koerier van 29 jan. jongstleden.

De paardekastanje: aangezien uit second-opiniononderzoek, verricht op initiatief van de Zutphense Bomenstichting, gebleken is dat de boom nog jaren behouden kan blijven, wil ik u verzoeken de kapvergunning in te trekken en de voorgestelde maatregelen uit te voeren; dat houdt in krooninname, een nieuwe verankering en groeiplaats-verbetering.

Ik vind het van groot belang dat voor deze zeer markante boom geld beschikbaar gesteld wordt door de gemeente, zodat we dit monument zo lang mogelijk behouden.

De acacia: uit bovengenoemd onderzoek is tevens gebleken dat de acacia vanwege de positie midden op een grasveld nauwelijks gevaar oplevert voor de omgeving. Het is onnodig deze boom te kappen, aangezien de scheefstand al jaren bestaat en acacia’s dit lang vol kunnen houden.

Ik verzoek u dan ook beide afgegeven kapvergunningen in te trekken.

 

Hoogachtend,

 

Naam …………………………..
Adres ……………………………