Persbericht Laan naar Eme

Een eikenallee met toekomst!

Het afgelopen jaar is er meermalen commotie ontstaan over plannen van de gemeente om in de Laan naar Eme fors onderhoud toe te passen. In het voorjaar kwam de gemeente naar buiten met het plan om 190 eiken in deze laan te kappen; zij gebruikte daarvoor de term ‘dunning’. De plannen vielen bij een deel van de bevolking verkeerd, er kwamen meerdere afwijzende reacties in de pers en de politieke partijen werden benaderd.

Ook de Bomenstichting Zutphen en omstreken was geschrokken van het oorspronkelijke plan. Direct overleg met de wethouder heeft ertoe bijgedragen dat dit plan geen doorgang vond.

Sindsdien heeft de Zutphense Bomenstichting intensief overleg gevoerd met de gemeente over deze plannen.
De gemeente bleek bereid het plan volledig opnieuw te bekijken. Deskundigen van zowel de gemeente als de Zutphense Bomenstichting hebben de laan ter plekke, evenals op de kaart, bekeken. Doel was te komen tot een plan om het karakter van de laan te behouden en te versterken. In het terrein kon worden geconstateerd dat een deel van de eiken slecht groeien. Ook duidelijk was dat de laan op sommige plekken concurrentie ondervindt van aangrenzende bomen en bosjes, met name aan de westelijke en zuidelijke zijde.

De Zutphense Bomenstichting heeft met succes gepleit voor het volledige behoud van de dubbele eikenlaan. De gemeente nam dit als uitgangspunt over.

Het recente persbericht van de gemeente over het herziene plan was nogal beknopt en is bovendien door de redactie van de kranten helaas niet goed overgenomen. Hierdoor zijn misverstanden ontstaan en zijn er opnieuw boze reacties uit de bevolking gekomen.

ln het persbericht wordt aangegeven dat er 61 bomen worden gekapt.
Daarbij wordt niet aangegeven dat het vooral om bomen buiten de laan gaat. Binnen de eigenlijke eikenlaan worden slechts 6 bomen gekapt die de afgelopen jaren erg slecht groeiden.
De overige 55 bomen staan buiten de laan aan de buitenzijde van de fietspaden en concurreren te sterk met de laanbomen, die daardoor overgroeid dreigen te worden of te veel worden beschaduwd, waardoor hun groei beperkt wordt.
Het gaat bij deze 55 bomen deels om eiken, maar ook om populieren, elzen, esdoorns en essen. Deze laatste groep staat voornamelijk in bosjes, die wat uitgedund worden, waardoor de groeimogelijkheden van de resterende bomen zullen toenemen.

Doel van de kap van deze bomen is een vrijstelling van de laanbomen die daardoor beter kunnen groeien.
De weergegeven kap van 61 bomen, merendeels buiten de laan is er dus juist en uitsluitend op gericht om de toekomstverwachting van de laan te vergroten!

In delen van de laan waar de eiken slecht groeien wordt groeiplaatsverbetering toegepast, waardoor de kwaliteit van de bodem en als gevolg daarvan de bomen, verhoogd zal worden. Ook zullen er 30 eiken worden bijgeplant (de vakterm is ‘ingeboet’), zo nodig zal ook daarbij voor het planten groeiplaatsverbetering worden toegepast.

Samengevat: de Zutphense Bomenstichting is blij met het nieuwe plan, dat een goede basis biedt voor de verdere groei van de Laan naar Eme tot een volwassen eikenallee met allure.

Bestuur Bomenstichting Zutphen en omstreken.