Kap monumentale bomen (4)

Beste mijnheer/mevrouw,

Zoals u wellicht in de krant heeft kunnen lezen, is de gemeente al enige tijd voornemens de grote kastanjeboom voor de Hanzehof en de acacia op het grasveld aan het Vispoortplein te kappen.
In de Zutphense Koerier van 29 januari jongstleden is de afgifte van de kapvergunning gemeld, waarna iedereen nog 6 weken de tijd heeft om een bezwaarschrift in te dienen.
Wij als Zutphense Bomenstichting hebben ons vanaf het begin verzet tegen het voornemen van de gemeente en hebben aangegeven een second opinion te laten verrichten.
Wij zijn van mening dat het in Zutphen ontbreekt aan een goed veiligheidsbeleid met betrekking tot bomen, waardoor besluiten van de gemeente te veel op basis van angst worden genomen in plaats van op rationele gronden.

Afgelopen vrijdag heeft bovengenoemd onderzoek plaatsgevonden, door dhr. van Scherpenzeel van het zeer deskundige bedrijf Boomtotaalzorg uit Schalkwijk.
Wat de paardekastanje betreft heeft de heer van Scherpenzeel geconcludeerd dat de vitaliteit van de boom matig is, maar dat door krooninname, een nieuwe verankering én grondplaatsverbetering de boom geen gevaar meer oplevert en waarschijnlijk nog 10 jaar (of meer) meekan. Deze maatregelen zouden zo’n 2000 euro gaan kosten.
Over de acacia is de heer van Scherpenzeel duidelijk: het is onnodig deze te kappen, gezien de positie midden op een grasveld en aangezien de scheefstand al jaren bestaat en acacia’s dit lang vol kunnen houden.

Uit een gesprek met de gemeente hierover hebben wij de indruk dat het maar zeer de vraag is of zij de kapvergunningen gaan intrekken. Daarom is het belangrijk dat u als bewoner en belanghebbende nu uw stem laat horen.
Wij verzoeken eenieder die deze bomen kostbaar vindt en zo lang mogelijk wil behouden, een bezwaarschrift in te dienen bij de gemeente. Meer informatie is te verkrijgen bij Jeroen Philippona: 540982 of Astrid Werdmuller: 511788.

Aangezien het onderzoek door Boomtotaalzorg ons 357 euro heeft gekost en we mogelijk ook nog een voorlopige voorziening moeten aanvragen om de kap na de bezwaartermijn van 6 weken alsnog tegen te gaan (kosten ruim 200 euro) vragen we met name degenen onder u, die nog geen donateur zijn, dit alsnog te worden of een vrijwillige bijdrage te storten op onze rekening 9313440, zodat we door kunnen gaan met onze actie.

Hoogachtend,

Astrid Werdmuller
Voorzitter Bomenstichting Zutphen