Gebrek aan zorg nekt bomen

door Sander Grootendorst (te lezen in de Stentor)

ZUTPHEN – Het kappen van twee acacia’s bij het Vispoortplein in Zutphen zou niet nodig zijn als de gemeente de bomen goed had onderhouden. Dit zegt de Bomenstichting Zutphen e.o.

In een reactie op het besluit van B en W om voor de acacia’s een kapvergunning aan te vragen. De Bomenstichting is er niet van overtuigd dat de bomen tegen de vlakte moeten, al vertonen ze gebreken. Eind 2003 maakte de stichting bezwaar tegen de voorgenomen kap van toen nog een van de twee acacia’s. De gemeente zag in 2004 af van de kap, omdat uit boomdeskundig onderzoek bleek dat de acacia het minstens vijf à tien jaar zou uitzingen. Maar dan zou wel het dode hout uit de kruin moeten worden gesnoeid en een hangende tak moeten worden gestut.

“Daar is niets van terechtgekomen”, constateert secretaris Jeroen Philippona van de Bomenstichting. Niet zo verwonderlijk dus dat de gemeente bij een recente controle ontdekte dat deze acacia er nog weer slechter aan toe is. Opnieuw onderzoek instellen is weggegooid geld, vindt de stichting. “Je kunt eindeloos blijven onderzoeken, maar als de gemeente er toch niets mee doet… Aan onderzoek is meer geld uitgegeven dat nodig was geweest voor onderhoud.” De acacia’s staan op de gemeentelijke en de landelijke lijst van monumentale bomen. “Vooral vanwege de mooie locatie.” Zutphen moet niet alleen zijn monumentale gebouwen, maar ook zijn monumentale bomen koesteren, vindt de stichting, die de kans miniem acht dat er een tak uitvalt en dan nog precies op het hoofd van iemand die zich toevallig op het grasveld bevindt. De Bomenstichting pleit voor een boomveiligheidsbeleid, waarin nauwkeurig wordt omschreven hoe je met (monumentale) bomen moet omspringen. Dan hoeft niets steeds bij elke kapvergunning het wiel opnieuw te worden uitgevonden. “En we voorkomen welles-nietes-spelletjes.” Mocht de kap onverhoopt doorgaan, wil de Bomenstichting dat er twee nieuwe bomen komen, weer acacia’s of anders Kaukasische vleugelnoten. De grond moet ook worden verbeterd, het bomenduo groeit feitelijk op puin. “Daarom zijn ze ook klein gebleven.” Wethouder Adriaan van Oosten zegt dat stadsbeheer ‘zo goed mogelijk’ voor de bomen heeft gezorgd. Voor stutten voelt hij niet zo veel. “Dan wordt het zo kunstmatig. Ik heb liever een gezonde, nieuwe boom.

Acacia’s ten dode opgeschreven

door SANDER GROOTENDORST (te lezen in de Stentor)

ZUTPHEN – Een plek op de lijst van bijzondere bomen in de gemeente Zutphen is geen garantie: twee monumentale acacia’s op het Vispoortplein in Zutphen moeten worden gekapt.

Dit heeft wethouder Adriaan van Oosten bekendgemaakt.

De acacia’s op de voorgrond, de Walburgistoren erachter: de bomen zijn vaak het onderwerp geweest van fotograferende toeristen. Een van de twee staat idyllisch schuin – des te aantrekkelijker.

Maar de waarheid is hard: “De bomen zijn in een onomkeerbare vorm van verval terechtgekomen”, meldde de afdeling stadsbeheer aan B en W op basis van een onderzoek.

De schuine acacia zou in 2004 al tegen de vlakte gaan, maar na bezwaren van de Bomenstichting zag de gemeente ervan af. Een ‘onafhankelijk boomdeskundige’ oordeelde toen dat de hoogbejaarde boom het nog wel even vol zou houden. Ook nu kan iedereen die het niet eens is met het voornemen van B en W om een kapvergunning te verstrekken voor het acaciaduo zich tot de gemeente wenden.

Maar het ziet er tamelijk hopeloos uit, zegt Van Oosten: “De bomen zijn aangetast door houtworm en er is sprake van inrotting. In de kroon zit dood hout.” Weliswaar staan de bomen niet direct langs een weg, maar midden op een grasveld. Maar ook daar lopen geregeld mensen en het is niet de bedoeling dat ze een afgevallen tak op hun hoofd krijgen. ,,Het snoeien van dood hout levert geen effect meer op.”

De acacia’s zijn geplant in de jaren 1910-1920, maar ze gaan de honderd waarschijnlijk niet halen. “Jammer, want ze staan er prachtig”, vindt Van Oosten. Er komen twee nieuwe bomen voor in de plaats. Misschien weer acacia’s. “Die groeien vrij snel.”

(foto: Jeroen Philippona)
(foto: Jeroen Philippona)

Voor eerdere artikelen over de Acacia’s zie onder de categorie: Acacia’s. Voor eerdere artikelen in de Stentor, zie hieronder:

Kap monumentale bomen (9)

B&W heeft de juiste beslissing genomen! De acacia aan het Vispoortplein en de paardenkastanje naast de Hanzehof mogen blijven staan!

We hebben eindelijk het besluit van B&W, genomen op 18 april 2005, over het bezwaar tegen het kappen van de 2 monumentale bomen ontvangen. B&W heeft gelukkig besloten de kapvergunningen in te trekken en de door BTL Bomendienst geadviseerde maatregelen om de bomen te behouden uit te voeren.
We hadden er recent nog een hard hoofd in toen de gemeente mopperde over de hoge kosten voor met name de paardekastanje. We hebben de toelichtingen ontvangen van B&W, van de bezwaarcommissie, de rapportage van BTL Bomendienst en het verslag van de zitting van de Bezwaarcommissie.

De totale procedure heeft enorm veel tijd in beslag genomen; hier een korte samenvatting:

 1. Al in februari 2002 is VTA controle uitgevoerd door Eijkelboom Boomverzorging, die adviseerde de acacia te kappen en de kastanje nader te onderzoeken.
 2. Pas in oktober 2003 kwam er onderzoek van SEKO Boomverzorging, dat adviseerde beide bomen te kappen.
 3. Op 6 novenmber 2003 is de kapvergunning aangevraagd.
 4. Hiertegen hebben wij een zienswijze ingediend, waarbij we advies hadden gevraagd van consulent Harry ten Have.
 5. Op 20 januari 2004 heeft B&W een kapvergunning verleend en op 19 januari 2004 bekend gemaakt.
 6. Wij en anderen hebben bezwaar aangetekend en een second opinion gevraagd aan Boom Totaalzorg.
 7. Op 11 mei 2004 was de hoorzitting voor de Commissie van Advies voor de Bezwaarschriften.
 8. Deze adviseerden in september de gemeente een derde onderzoek te laten doen.
 9. Dit onderzoek is in oktober gedaan door BTL Bomendienst Apeldoorn, dat rapport uitbracht aan de Bezwaarcommissie.
 10. Op 8 maart 2005 heeft de Bezwaarcommissie advies uitgebracht aan B&W.
 11. Op 18 april 2005 heeft B&W een besluit genomen.

Hiermee is het besluit definitief geworden en hebben we eindelijk het pleit gewonnen! In de volgende nieuwsbrief zal er hier nogmaals verslag van worden gedaan.

Kap monumentale bomen (8)

Er heeft weer een onderzoek plaatsgehad naar de gezondheid van de acacia aan het Vispoortplein en de kastanje bij de Hanzehof. De conclusie daarvan luidt dat de bomen gewoon kunnen blijven bestaan, mits ze daarbij een beetje geholpen worden. Dus.. het ziet er goed uit voor die twee!

Kap monumentale bomen (7)

We hebben van de Bomenstichting hulp gekregen in de vorm van een brief aan de gemeente Zutphen in onze poging de monumentale kastanje bij de Hanzehof en de acacia op het Vispoortplein te behouden:

Beste mijnheer/mevrouw,

Zoals u wellicht in de krant heeft kunnen lezen, is de gemeente al enige tijd voornemens de grote kastanjeboom voor de Hanzehof en de acacia op het grasveld aan het Vispoortplein te kappen.

Wij als Zutphense Bomenstichting hebben ons vanaf het begin verzet tegen het voornemen van de gemeente en hebben een second opinion te laten verrichten. Ook de landelijke Bomenstichting ondersteund ons verweer. Lees hier de brief.

Wij verzoeken eenieder die deze bomen kostbaar vindt en zo lang mogelijk wil behouden, een bezwaarschrift in te dienen bij de gemeente. Meer informatie is te verkrijgen bij Jeroen Philippona: 540982 of Astrid Werdmuller: 511788.

Aangezien het onderzoek door Boomtotaalzorg ons 357 euro heeft gekost en we mogelijk ook nog een voorlopige voorziening moeten aanvragen om de kap na de bezwaartermijn van 6 weken alsnog tegen te gaan (kosten ruim 200 euro) vragen we met name degenen onder u, die nog geen donateur zijn, dit alsnog te worden of een vrijwillige bijdrage te storten op onze rekening 9313440, zodat we door kunnen gaan met onze actie.

Hoogachtend,

Astrid Werdmuller
Voorzitter Bomenstichting Zutphen