Groot onderhoud redt kastanje

door Sander Grootendorst (te lezen in de Stentor)

ZUTPHEN – De paardenkastanje naast theater de Hanzehof in Zutphen kan er weer even tegen.

Boomverzorgers hebben hem gisteren flink onder handen genomen.


paardekastanjehanzehof05-10-07.jpg

B en W waren in 2003 van plan de boom, die op de gemeentelijke monumentenlijst staat, te kappen. Bomenstichting Zutphen e.o. protesteerde, met succes. De gemeente liet onderzoek doen, waaruit bleek dat de boom, mits goed onderhouden, best kon blijven staan.

Mits goed onderhouden…, daar zit ‘m de kneep: “We nemen het de gemeente kwalijk dat er sindsdien niets meer aan is gedaan”, zegt voorzitter Astrid Werdmüller van de Bomenstichting. “Nu is sprake van achterstallig onderhoud.”

Gemeentewoordvoerster Marja Hermsen is het daar niet mee eens. “Als je kiest voor deze vorm van onderhoud, is het nu ongeveer tijd om dat uit te voeren.”

Dit jaar bleek opeens dat de kastanje niet op gemeentegrond staat, maar eigendom is van de Hanzehof. Die gaf opdracht voor de opknapbeurt. Directeur Rob van der Steen: “Het was hard nodig, want de takken hingen helemaal op het dak van de Muzehof (muziekschool, red.). En de boom is nu onze verantwoordelijkheid. We weten sinds kort dat we twee monumenten op ons terrein hebben: de Buitensociëteit en de kastanjeboom.”

Boomverzorger Nicolaas Bessels legt uit dat de kastanje om de drie jaar moet worden ‘ingenomen’. Hij is lang geleden op ongeveer 1,5 meter hoogte geknot alsof het een wilg was, daarna zijn de takken weer gaan groeien. Als ze te veel gaan hangen, scheurt de boom uit. De takken moeten dus regelmatig worden ingekort, zoals al eerder is gebeurd. “De plek waar hij is afgezaagd, blijft wel het zwakke punt in zo’n tak.” Aan de andere kant: “Het herstellend vermogen van een boom is fantastisch.” Sneller dan je denkt ontstaat er weer een mooie kroon.

Boomverzorgers haalden gisteren acrobatische toeren uit in de kastanje, de show had binnen de muren van het theater niet misstaan. Er kwam zelfs hooggeëerd publiek op af in de vorm van toevallige passanten die even bleven kijken.

Kap monumentale bomen (9)

B&W heeft de juiste beslissing genomen! De acacia aan het Vispoortplein en de paardenkastanje naast de Hanzehof mogen blijven staan!

We hebben eindelijk het besluit van B&W, genomen op 18 april 2005, over het bezwaar tegen het kappen van de 2 monumentale bomen ontvangen. B&W heeft gelukkig besloten de kapvergunningen in te trekken en de door BTL Bomendienst geadviseerde maatregelen om de bomen te behouden uit te voeren.
We hadden er recent nog een hard hoofd in toen de gemeente mopperde over de hoge kosten voor met name de paardekastanje. We hebben de toelichtingen ontvangen van B&W, van de bezwaarcommissie, de rapportage van BTL Bomendienst en het verslag van de zitting van de Bezwaarcommissie.

De totale procedure heeft enorm veel tijd in beslag genomen; hier een korte samenvatting:

 1. Al in februari 2002 is VTA controle uitgevoerd door Eijkelboom Boomverzorging, die adviseerde de acacia te kappen en de kastanje nader te onderzoeken.
 2. Pas in oktober 2003 kwam er onderzoek van SEKO Boomverzorging, dat adviseerde beide bomen te kappen.
 3. Op 6 novenmber 2003 is de kapvergunning aangevraagd.
 4. Hiertegen hebben wij een zienswijze ingediend, waarbij we advies hadden gevraagd van consulent Harry ten Have.
 5. Op 20 januari 2004 heeft B&W een kapvergunning verleend en op 19 januari 2004 bekend gemaakt.
 6. Wij en anderen hebben bezwaar aangetekend en een second opinion gevraagd aan Boom Totaalzorg.
 7. Op 11 mei 2004 was de hoorzitting voor de Commissie van Advies voor de Bezwaarschriften.
 8. Deze adviseerden in september de gemeente een derde onderzoek te laten doen.
 9. Dit onderzoek is in oktober gedaan door BTL Bomendienst Apeldoorn, dat rapport uitbracht aan de Bezwaarcommissie.
 10. Op 8 maart 2005 heeft de Bezwaarcommissie advies uitgebracht aan B&W.
 11. Op 18 april 2005 heeft B&W een besluit genomen.

Hiermee is het besluit definitief geworden en hebben we eindelijk het pleit gewonnen! In de volgende nieuwsbrief zal er hier nogmaals verslag van worden gedaan.

Kap monumentale bomen (8)

Er heeft weer een onderzoek plaatsgehad naar de gezondheid van de acacia aan het Vispoortplein en de kastanje bij de Hanzehof. De conclusie daarvan luidt dat de bomen gewoon kunnen blijven bestaan, mits ze daarbij een beetje geholpen worden. Dus.. het ziet er goed uit voor die twee!

Kap monumentale bomen (7)

We hebben van de Bomenstichting hulp gekregen in de vorm van een brief aan de gemeente Zutphen in onze poging de monumentale kastanje bij de Hanzehof en de acacia op het Vispoortplein te behouden:

Beste mijnheer/mevrouw,

Zoals u wellicht in de krant heeft kunnen lezen, is de gemeente al enige tijd voornemens de grote kastanjeboom voor de Hanzehof en de acacia op het grasveld aan het Vispoortplein te kappen.

Wij als Zutphense Bomenstichting hebben ons vanaf het begin verzet tegen het voornemen van de gemeente en hebben een second opinion te laten verrichten. Ook de landelijke Bomenstichting ondersteund ons verweer. Lees hier de brief.

Wij verzoeken eenieder die deze bomen kostbaar vindt en zo lang mogelijk wil behouden, een bezwaarschrift in te dienen bij de gemeente. Meer informatie is te verkrijgen bij Jeroen Philippona: 540982 of Astrid Werdmuller: 511788.

Aangezien het onderzoek door Boomtotaalzorg ons 357 euro heeft gekost en we mogelijk ook nog een voorlopige voorziening moeten aanvragen om de kap na de bezwaartermijn van 6 weken alsnog tegen te gaan (kosten ruim 200 euro) vragen we met name degenen onder u, die nog geen donateur zijn, dit alsnog te worden of een vrijwillige bijdrage te storten op onze rekening 9313440, zodat we door kunnen gaan met onze actie.

Hoogachtend,

Astrid Werdmuller
Voorzitter Bomenstichting Zutphen

Kap monumentale bomen (6)

Wij willen iedereen die ons financieel heeft ondersteund bij het trachten te behouden van de kastanje en acacia heel, heel hartelijk bedanken. Tot nu toe mochten we 285 euro aan ondersteunende giften van u ontvangen. Nogmaals heel hartelijk bedankt! En we doen er alles aan om de gemeente Zutphen ervan te overtuigen de bomen te laten staan.

We hebben nog meer goed nieuws! De gemeente Zutphen heeft nieuwe bomen geplant aan de Jan Vermeerstraat (16 stuks in het gereinigde stuk) en aan de Gerard Doustraat (44 stuks, in het gereinigde stuk en een paar aan de overkant).